Merkezi Derslikler Binası İkmal İnşaatı Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşi İhalesi

Merkezi Derslikler Binası İkmal İnşaatı Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:   4Konsorsiyum ve iş ortaklığı olarak iha...

 

Merkezi Derslikler Binası İkmal İnşaatı Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

4- Konsorsiyum ve iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere ihale tarihinden itibaren en az 60 gün geçerli geçici teminat vereceklerdir.

7 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

7.1. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Mektubu (Teklif mektubu ekinde, Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Cetveli, İdari Şartname, Teknik Şartnameler, Sözleşme Tasarısı’nın firma yetkilisi tarafından usulünce imzalanmış suretleri de bulunmalıdır.)

7.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Cetveli (Sözleşme tasarısının ekinde yer alan “İdare Tarafından Tedarik Edilecek Malzeme Listesi” nde belirtilen miktar ve özelliklerde malzemeler idare tarafından tedarik edileceğinden bu malzemelerin bedelleri teklif bedeline dahil edilmeyecektir.)

7.3. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ÜNİVERSİTE’nin bu şartnamede belirtilen banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7.4.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

7.5. Firma tüzel kişiliğin ortakları, yönetim kurulu üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir şekli ve içeriği bu şartname ekinde belirlenen Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler Belgesi. Bu belge, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir.

7.6. İsteklinin vekaleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ve vekilin ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösteren noter onaylı vekaletname,

7.7. Vekilin imza beyannamesi (noter tasdikli),

7.8. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Son 3 aya ait)

7.9.Banka Referans Mektubu; 20.000.000-TL (YirmiMilyonTürkLirası) tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

7.10. Bilanço Bilgileri Tablosu; İsteklinin 2019-2020-2021 yıllarına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço bilgileri tablosu.

7.10.1. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın 2021 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

7.10.2. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 2021 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

7.10.3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 2021 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre 0,50’den küçük olması, 7.10.1., 7.10.2. ve 7.10.3.’de belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. İsteklinin Sunulan mali tablolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

7.10.4. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.

7.10.5. 2020 ve 2021 yıllarına ait “Kurumlar Vergisi Beyannamesi” ibraz edilmesi gerekmektedir.

7.11. Ciro Bilgileri Tablosu: 2017-2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) olacaktır.

7.11.1. Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 2017-2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) toplamda ihale konusu işle ilgili net satış tutarının, isteklinin teklif edeceği bedelin en az %50’si oranında olması gerekir. 7.12. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.12.1. İsteklinin, mevzuatı gereği ihale konusu işe uygun Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasını gösteren belge.

7.13. İş Deneyim Belgesi: İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içindeki toplam iş deneyiminin geçici veya kesin kabul işlemleri tamamlanan İstekli tarafından teklif edilen bedelin %50’sinden az olmaması gerekir. İstekli, ihale konusu iş veya benzer işlere ait sözleşmelere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır.

7.13.1. İsteklinin yukarıda belirtilen koşulları sağladığına dair; tamamlanan işler için İş Bitirme Belgesi; devam eden işler için ilgili işe ait Sözleşme ve Faturaları sunması gerekir.

7.13.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Üniversitemiz 17 Ocak 2021 tarihinde 31367 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İhale Yönetmeliğine tabidir. Benzer iş olarak Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği Ek-1’de yer alan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”ndeki BII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecek; yeterlilik değerlendirmesinde benzer iş grupları listesinde belirtilen metrajlar dikkate alınmaksızın bu işlerle ilgili Madde 7.13.’te belirtilen teklif edilen bedelin %50’si oranı tutarındaki iş deneyim belgeleri yeterli sayılacaktır.

7.14. İsteklinin yürürlükteki mevzuata göre, ihaleye katılmasına engel teşkil etmediğini gösterir ihale ilan tarihinden sonra SGK’dan alınmış “İhalelere Katılmak İçin e-Borcu Yoktur Belgesi” veya yazısı.

7.15. İsteklinin yürürlükteki mevzuata göre, ihaleye katılmasına engel teşkil etmediğini gösterir ihale ilan tarihinden sonra İnternet Vergi Dairesi/Vergi Dairesinden alınmış “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” veya yazısı.

8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

10- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

10.1. İhale dokümanı, Üniversite’nin adresinde İdari İşler Daire Başkanlığın Satınalma ve Destek Müdürlüğünde görülebilir. Doküman bedeli 1.000-TL (BinTürkLirası) olup bu bedel Üniversite’nin KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. IBAN TR51 0020 5000 0083 3555 8000 06 SEFAKÖY 0205- 00206 hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarası belirtilerek yatırılır. 

10.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü İdari İşler Daire Başkanlığı Satınalma ve Destek Müdürlüğü-Küçükçekmece-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

noter tasdikli

son durumu gösterir

noter onaylı

2021 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre

2021 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre

2021 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre

:

yurt içinde

toplamda

:

17 Ocak 2021 tarihinde 31367 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İhale Yönetmeliği

31 May 2022 - 10:38 - Eğitim


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Turkuaz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Turkuaz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Turkuaz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Turkuaz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Türkiye Haberi